Det er stadig et spørgsmål, som jeg ofte bliver stillet, så derfor har jeg kastet mig ud i en kort forklaring på, hvad det er, og hvad det betyder, for den måde vi arbejder på i Headfitted.

Hvad er SCRUM i Headfitted?

SCRUM er en iterativ udviklings- og projektledelsesmodel, som er med til at sikre god kommunikation og tæt samarbejde imellem kunde, udviklere og slutbrugere helt fra start til slut i et IT-projekt.

I SCRUM-processen opdeles udviklingen af et produkt, i enkle og let overskuelige udviklingsfaser på to til fire uger. Disse såkaldte “sprints” sikrer løbende leverancer af fungerende, konkrete modeller, der fungerer som formidlingsredskaber, og danner grundlag for de løbende prioriteringer og beslutninger. Modellerne bidrager til et frugtbart udviklingsmiljø, hvor It-produktets funktionalitet og interaktion testes gradvist i overensstemmelse med viden, behov og ønsker fra alle interessenter.

Vi anvender hermed en tilgang til design og udvikling, som vi kalder brugsdrevet. Her refereres til den proces hvor alle interessenters perspektiver (slutbruger, opgavestiller, perifere brugere etc.) involveres løbende, og hvor der løbende perspektiveres ud fra den samlede brugskontekst. ”Brugervenligheds test" er således en integreret del af selve produktudviklingen. 

Iterativ udvikling med 3 faser 

I Headfitted konceptudvikles vores IT-produkter gennem en iterativ proces, som er tæt knyttet til SCRUM metodikken. Her arbejder vi også med mange mindre iterationer, for at sikre optimal overensstemmelse imellem det der udvikles, brugernes/kundens behov og de tekniske systemers struktur og formåen.

Hver idé-sprint indeholder 3 faser; forståelse (understanding), idéudvikling (ideation) og konceptskabelse (conceptualisation).

1.    I den første fase indsamles relevant data omkring produktområdet, det kan være information om brugere og brugskontekst, konkurrerende systemløsninger, teknologi, design eller andet.

2.    I fase 2 bearbejdes og struktureres den indsamlede data, der sorteres, udvælges og frembringes nye idéer og koncepter.

3.    I fase 3 anvendes det fremkomne som grundlag for udvikling af en model/repræsentation af systemet. Modellens format, funktion og detaljeringsgrad vil ændre sig over tid i forhold til projektets udvikling, og kan være alt fra et storyboard eller et user journey map, over en mock-up til en prototype, for at ende med en gradvist implementeret og fuld funktionel løsning 

Resultatet

Det samlede resultat af SCRUM-processen er en færdig løsning, som bygger bro imellem de nye og innovative idéer og den etablerede arbejdspraksis. Den iterative proces med fokus på løbende at udvikle håndgribelige og visuelle afleveringer, understøtter en tæt kommunikation imellem leverandør, kunde og bruger. Processen sikrer, at vi ender op med et meget brugervenligt system, som er gearet til praksis, og på bedst mulig vis matcher kundens behov.